Buitengewone algemene leden vergadering 27 november 2019

Labels: Fusie

Een mooie opkomst woensdag 27 november jl. Zo’n 25 Dubbel Zessers waren aanwezig bij de Buitengewone algemene leden vergadering (BALV), die deze keer vooral in het teken stond van de vorderende fusieplannen met Futura.

Voordat daar over gesproken werd, zijn de notulen van de ledenvergadering van september jl. zonder opmerkingen vastgesteld. Hierna praatte bestuurslid Bart Klijn, die de samenwerking c.q. fusie in portefeuille heeft, de aanwezigen bij over de stappen die zijn gezet en worden gezet op weg naar een nieuwe vereniging waar zowel Futura als Dubbel Zes in op gaan. Er werd onder meer een tijdslijn getoond met belangrijke beslismomenten. Deze en andere informatie zijn terug te vinden in onderstaande presentatie.

De penningmeesters van beide verenigingen hebben om tafel gezeten om financiën met elkaar te bekijken. Steven de Leijster, penningmeester bij Dubbel Zes, rapporteerde over de uitkomsten daarvan, waaruit bleek dat beide verenigingen over een gezonde financiële huishouding beschikken die goed vergelijkbaar zijn.

Willem Kersten, bestuurslid Technische zaken, vertelde over de laatste stand van zaken met betrekking tot de samenvoeging van de jeugd vanaf volgende zomer. We komen samen uit op een flink aantal jeugdteams en een relatief klein aantal senioren teams. Vanaf januari gaan (J)TC’s een schouw houden om overzicht van de huidige situatie te krijgen en inzicht te ontwikkelen in mogelijke samenstelling van de nieuwe teams. Hierover wordt actief met alle betrokkenen gecommuniceerd. In de ledenvergadering van Futura is hierover een presentatie gehouden die onderstaand ook voor leden van Dubbel Zes te lezen is.

Melania Bonofacio vertelde iets over de werkgroep Club van de Toekomst. Deze werkgroep van ouders en leden van beide verenigingen helpt de input te organiseren voor het profiel en beleid van de nieuwe vereniging. Dat begint met de direct betrokkenen, waaronder de leden en ouders van leden. Zij ontvingen deze week een enquête die als doel heeft een eerste beeld op te leveren van waar we staan; wat vindt men van de fusie, wat wil men terug zien in de nieuwe vereniging, wat moet blijven, wat kan meer of beter? De respons is verrassend hoog, al zo’n 85 mensen vulden de enquête in! Een voorzichtige impressie van deze tussenstand laat naast de hoge betrokkenheid, veel positiviteit, steun en enthousiaste reacties zien op de ingezette koers. Een enkeling vindt het spannend of zag ’t liever anders. Die reacties zijn net zo welkom, het is een goed teken dat iedereen zich zo durft uit te spreken. Ook voor de jeugd komt er een online enquête, zij het wat simpeler van opzet. De uitkomsten van beide enquêtes worden binnenkort met iedereen gedeeld. Op basis hiervan organiseert de werkgroep Club van de Toekomst aanvullende activiteiten of gesprekken om ideeën en wensen vanuit de vereniging op te halen en mee te geven aan de Stuurgroep.

Bart sloot zijn verhaal af met een overzicht van de werkgroepen die er nu al zijn én die in 2020 nodig zijn. Ook die werkgroepen staan in de presentatie. Het gaat om:

  • werkgroep Financiën
  • werkgroep Juridisch/Bond
  • werkgroep Communicatie/PR/Sponsoring
  • werkgroep Werving
  • werkgroep Club van de Toekomst
  • werkgroep Huisvesting (kantine e.d.)
  • werkgroep Technische (Jeugd) Zaken
  • werkgroep Nieuw Tenue, Kleuren en Logo 

We hebben denkers en doeners nodig in alle werkgroepen. De werkgroepen bestaan uit leden van beide verenigingen en we hebben in iedere werkgroep 2 of 3 Dubbel Zessers nodig. Wil en kun je mee bouwen aan de nieuwe vereniging? Meld je dan aan bij bestuur@dubbelzes.net. Daar kun je ook terecht als je eerst nog vragen hebt. Je kunt natuurlijk ook altijd één van de bestuursleden even aanspreken!

Het bestuur